جستجوی قوی با گوگل Google

495.000 ریال

درباره نویسنده

موسسه ماد دانش پژوهان

jostojo ba google0


دوره آموزشی جستجوی قوی با گوگل (Google)


ﻣﻘﺪﻣﻪ

 ﺍﻭﻟﻴﻦ ﻭﺍﮊﻩ ﺍﯼ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﻨﻴﺪﻥ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺩﺭ ﺍﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﻳﺎ ﻫﻤﺎﻥ Search ﺑﻪ ﻳﺎﺩ ﺁﻥ ﻣﯽ ﺍﻓﺘﻴﺪ ﭼﻴﺴﺖ؟ﺑﻪ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﺯﻳﺎﺩ ﻭﺍﮊﻩ «ﮔﻮﮔﻞ» ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ، ﺟﺴﺘﺠﻮﮔﺮ ﻗﻮﯼ ﺍﯼﮐﻪ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ۱۹۹۸ ﺗﻮﺳﻂ ﺩﻭ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﯼ ﻓﺎﺭﻍ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﺍﺯ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺍﺳﺘﻨﻔﻮﺭﺩ ﺑﺎ ﻧﺎﻡ ﻫﺎﯼﻟﺮﯼ ﭘﻴﺞﻭﺳﺮﮔﺌﯽ ﺑﺮﻳﻦﺑﻨیان گذاری ﺷﺪ ﻭ ﺍﻳﻦ ﺭﻭﺯﻫﺎ ﮐﺴﯽ ﻧﻴﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺩﺭ ﺍﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﺍﺯ ﮔﻮﮔﻞ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻧﮑﻨﺪ، ﻭ ﺷﺎﻳﺪ ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺴﻴﺎﺭﯼ ﺍﺯ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺩﺭ ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ﺟﻬﺎﻥ، ﺩﺭ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺑﻪ ﺟﺎﯼ ﻭﺍﮊﻩ «ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﺮﺩﻥ» ﺍﺯ «ﮔﻮﮔﻞ ﮐﺮﺩﻥ» ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﯽ ﮐﻨﻴﺪ ﻭ ﻣﺜﻼ ﺑﻪ ﺩﻭﺳتتان ﻣﯽ ﮔﻮﻳﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﭘﻴﺪﺍ ﮐﺮﺩﻥ ﭘﺎﺳﺦ ﺳﻮﺍﻝ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮﺵ، ﮔﻮﮔﻞ ﮐﻨﺪ.

ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺩﻟﻴﻞ ﻭ ﺍﻫﻤﻴﺘﯽ ﮐﻪ ﮔﻮﮔﻞ ﺩﺭ ﺩﻧﻴﺎﯼ ﺟﺴﺘﺠﻮﮔﺮﻫﺎﯼ ﺍﻳﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺩﺍﺭﺩ، ﺩﺍﻧﺴﺘﻦ ﺗﮑﻨﻴﮏ ﻫﺎﯼ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﺮﺩﻥ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﮔﻮﮔﻞ ﺑﻪ ﮐﺎﺭ ﻫﺮ ﮐﺎﺭﺑﺮ ﺍﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣﯽ ﺁﻳﺪ. ﺍﺯ ﻫﻤﻴﻦ ﺭﻭ ﻭ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﻧﺒﻮﺩ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﮐﺎﻓﯽ ﻭ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺯﻣﻴﻨﻪ، ﮔﻮﮔﻞ ﺍﺯ ۲۰۱۲ ﻣﻴﻼﺩﯼ، ﺩﻭﺭﻩ ﺍﯼ ﺭﺍﻳﮕﺎﻥ ﺑﺎ ﻋﻨﻮﺍﻥ «ﺟﺴﺘﺠﻮﯼ ﻗﻮﯼ ﺑﺎ ﮔﻮﮔﻞ (Power Searching with Google)» ﺭﺍ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺑﻪ ﮐﺎﺭﺑﺮﺍﻥ ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ﺟﻬﺎﻥ ﺗﮑﻨﻴﮏ ﻫﺎﯼ ﮐﺎﺭﺑﺮﺩﯼ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺍﺯ ﻣﻮﺗﻮﺭ ﺟﺴﺘﺠﻮﮔﺮ ﮔﻮﮔﻞ ﺭﺍ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ.

ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺍﻳﻦ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺷﯽ ﻭ ﮐﺎﺭﺑﺮﺩﯼ ﺑﻮﺩﻥ ﺁﻥ ﺑﺮﺍﯼ ﮐﺎﺭﺑﺮﺍﻥ ﻓﺎﺭﺳﯽ ﺯﺑﺎﻥ، ﺍﻳﻦ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺷﯽ ﮔﻮﮔﻞ ﺭﺍ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻧﻴﺎﺯﻫﺎﯼ ﮐﺎﺭﺑﺮﺍﻥ ﻓﺎﺭﺳﯽ ﺯﺑﺎﻥ ﺑﻬﻴﻨﻪ کردیم.

ﺍﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺯﺑﺎﻥ ﺍﻧﮕﻠﻴﺴﯽ ﻣﺴﻠﻂ ﻫﺴﺘﻴﺪ، ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﻴﺪ ﺩﻭﺭﻩ خود ﮔﻮﮔﻞ ﮐﻪ در این آدرس ﺩﺭ ﺩﺳﺘﺮﺱ ﺍﺳﺖ ﺛﺒﺖ ﻧﺎﻡ ﻭ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﮐﻨﻴﺪ. ﺍﮔﺮ ﻫﻢ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﻴﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺩﻭﺭﻩ ﺍﯼ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﺮﺍﯼ ﮐﺎﺭﺑﺮﺍﻥ ﻓﺎﺭﺳﯽ ﺯﺑﺎﻥ، ﺗﮑﻨﻴﮏ ﻫﺎﯼ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺟﺴﺘﺠﻮﮔﺮ ﮔﻮﮔﻞ ﺭﺍ ﺑﻴﺎﻣﻮﺯﻳﺪ، ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺍﻭﻟﻴﻦ ﺩﺭﺱ ﻫﻤﻴﻦ ﺩﻭﺭﻩ ﺑﺎﺷﻴﺪ.


 سرفصل دوره آموزشی جستجوی قوی با گوگل (Google)


مقدمه

درس اول- فیلتر کردن نتایج براساس رنگ

درس دوم- جستجوگر گوگل چگونه کار می کند؟

درس سوم- هنر انتخاب واژه کلیدی

درس چهارم- چند نکته درباره جستجو در گوگل

درس پنجم- پیدا کردن متن در صفحات وب

درس ششم- پیشنهادات جالب گوگل در هنگام جستجو

درس هفتم- درک جستجوی چندرسانه ای در گوگل

درس هشتم- درک بخش های مختلف صفحه نتایج جستجو

درس نهم- نوار زیر جعبه جستجوی گوگل

درس دهم- کاربرد اپراتورهای در جستجو

درس یازدهم- جستجو براساس تصویر

درس دوازدهم- امکانات جذاب جستجو گوگل (Search Feature)

درس سیزدهم- جستجو براساس زمان

درس چهاردهم- ترجمه نتایج جستجو در گوگل

درس پانزدهم- بررسی درستی نتایج جستجو

درس شانزدهم- چند افسانه در مورد گوگل

درس هفدهم- جمع بندی


نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

.فقط مشتریانی که این محصول را خریداری کرده اند و وارد سیستم شده اند میتوانند برای این محصول دیدگاه(نظر) ارسال کنند.